Ansökan om tillstånd för explosiv vara

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Tillstånd för användning, förvaring och handel med explosiva varor prövas av den kommun där verksamheten ska bedrivas. Kommunen prövar även tillstånd till överföring av explosiva varor inom Sverige. Ett tillstånd till användning samt överföring till flyttbart förråd eller till plats för användning utfärdat i en kommun gäller även i övriga kommuner i Sverige.

Tillstånd till övrig hantering av explosiva varor såsom tillverkning, bearbetning, destruktion och återvinning samt användning, förvaring och försäljning som sker i anslutning dessa hanteringar prövas av MSB. MSB prövar även tillstånd till förvaring på fasta platser inom Försvarsmaktens verksamheter. Tillstånd för gränsöverskridande överföring, import och export av explosiva varor prövas också av MSB.

Vid tillståndspliktig hantering av brandfarliga och explosiva varor ska verksamhetsutövaren utreda riskerna för olyckor och skador som kan uppstå genom brand och explosion orsakad av de brandfarliga eller explosiva varorna. Syftet är att begränsa dels riskerna som förekommer inom verksamheten, dels hur verksamheten kan påverka sin omgivning eller omvänt. På vilket sätt utredningen ska göras beror bl.a. på hur verksamheten ser ut och hur komplex den är.

För många typer av verksamheter som hanterar brandfarliga varor har erfarenheter från tidigare utredningar och drifterfarenheter sammanställts i branschpraxis, i exempelvis handböcker. Om verksamhetsutövaren använder sig av branschpraxis kan ytterligare utredningsbehov oftast begränsas.

För verksamheter där explosiv atmosfär kan förekomma finns krav på viss utredning oavsett om hanteringen kräver tillstånd eller inte.

Den som bedriver tillståndspliktig hantering av brandfarliga eller explosiva varor ska utse en eller flera föreståndare. Föreståndaren har till uppgift att verka för att verksamheten bedrivs enligt lagstiftningens krav på aktsamhet i syfte att förebygga olyckor och skador.

För att klara detta behöver föreståndaren ha:

  • god kunskap om tillämpliga regler,
  • de brandfarliga eller explosiva varornas egenskaper,
  • den typ av verksamhet som bedrivs och om anläggningen som sådan.

Dessutom behöver föreståndaren tilldelas de befogenheter som behövs för att kunna fullgöra uppgiften.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa