Beställning av utstakning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Alla nya byggnader och stora tillbyggnader inom detaljplanelagt område ska stakas ut. I vissa fall kan carport, garage, sophus och dyl. undantas.

Utstakningen sker oftast i två steg. Grovutstakning innebär att byggnadens hörn markeras med träpinnar med några cm noggrannhet. Grovutstakningen görs normalt innan schaktning så man vet var schaktningen ska äga rum. Finutstakning innebär att byggnadens hörn markeras med spik på profiler med några millimeters noggrannhet.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa