Anmälan om dagvattenanläggning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Anmälan ska innehålla uppgifter om dagvattenanläggningens dimensionering, placering, reningsfunktion och andra skyddsåtgärder, till exempel avstängningsanordning och larm.

Dagvattenreningen ska baseras på en platsspecifik dagvattenutredning med beräkning av föroreningsbelastning och flöden, reningseffekt och vart vattnet avleds samt recipientens känslighet. I dagvattenutredningen ska det finnas en motivering till val av anläggning och dess reningsgrad. Bifoga dagvattenutredningen till anmälan.

Bifoga en karta över anläggningens placering samt utsläppspunkten. Det bör finnas uppgifter om installations- och driftkostnader.

Beskriv hur anläggningen ska kontrolleras och skötas samt vem som är ansvarig.

Anmälan ska göras senast sex veckor innan byggstart.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa