Efterbehandling av förorenat område eller byggnad

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Andra medier än jord kan vara förorenade och beroende på föroreningarnas egenskaper, föreslagen åtgärd och framtida markanvändning kan det bli aktuellt att miljö- och byggförvaltningen ställer krav på att fler provtagningsmedier än jord undersöks. Exempelvis kan en undersökning av grundvatten och porgas behöva genomföras för att identifiera och utvärdera risker vid misstanke om att klorerade lösningsmedel kan påträffas. Detta gäller även om den misstänka föroreningskällan ligger utanför den fastighet som anmälan berör då vissa föroreningar kan sprida sig långa sträckor.

Om farligt avfall uppkommer i projektet gäller antecknings- och rapporteringsskyldighet enligt avfallsförordningens sjätte kapitel (SFS 2020:614). En anteckning om avfallet ska då göras innan avfallet transporteras bort. Anteckningen ska rapporteras in elektroniskt till Naturvårdsverkets avfallsregister inom två dagar. Mer info finns på Naturvårdsverkets hemsida www.naturvardsverket.se.

Slutrapport ska insändas snarast efter genomförd efterbehandling och ska innehålla:

  • Administrativa uppgifter
  • Uppgift om vilken del av fastigheten som behandlats
  • Redovisning av kontroll av att området är rent eller sanerat till angivet åtgärdsmål
  • Eventuellt kvarvarande föroreningar
  • Masshantering, mängder, transportörer samt mottagare
  • Eventuellt redovisning av hur länshållningsvatten har hanterat

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa