Ansökan/anmälan om spridning av bekämpningsmedel

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Den som ska sprida kemiska bekämpningsmedel utomhus behöver i vissa fall anmäla eller söka tillstånd hos miljöskyddsnämnden. Ett bekämpningsmedel kan antingen vara en biocidprodukt eller ett växtskyddsmedel.

Bekämpningsmedel får inte spridas på naturbetesmarker eller på ängar. Kemiska bekämpningsmedel får inte användas så att det riskerar att komma ut i vattendrag, till grundvatten eller där de kan orsaka fara för människors hälsa eller miljö.

Växtskyddsmedel används i huvudsak för att skydda växter och växtprodukter inom jordbruk, skogsbruk och trädgårdsbruk. De har som uppgift att skydda växter eller växt­delar mot skadedjur, svampangrepp eller konkurrerande växter med mera.

Biocid är latin och betyder livdödare. Kemiskt eller biologiskt bekämpningsmedel som är framställt för att förebygga eller motverka att djur, växter eller mikroorganismer, däribland virus, orsakar skada eller olägenhet för människors hälsa eller skada på egendom.

Ansökan om tillstånd för spridning av växtskyddsmedel

Tillstånd måste sökas innan spridning av växtskyddsmedel på följande platser:

  • på tomtmark för flerfamiljshus
  • på gårdar till förskolor, skolor eller allmänna lekplatser
  • i parker och trädgårdar dit allmänheten har tillträde
  • inom idrotts- och fritidsanläggningar
  • inom vissa delar av skyddsområden för vattentäkt
  • vid planerings- och anläggningsarbeten.
  • mycket genomsläppliga ytor
  • vägområden med grusytor och ytor av asfalt, betong eller andra hårdgjorda material

Ansökan ska lämnas in till miljö- och byggnämnden i god tid (minst 6 veckor innan spridning). Påbörja inte spridningen förrän du fått ditt beslut. Tillstånd ska sökas av den som ska utföra spridningen eller, efter skriftlig överenskommelse, av den som nyttjar marken. Blankett för ansökan hittar du längre ned på denna sida.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa