Ansökan/anmälan om inrättande av avloppsanläggning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Anmälan/ansökan om tillstånd ska lämnas in i god tid före beräknad arbetsstart.
Vi har en handläggningstid på 6 veckor efter det att komplett ansökan inkommit.
Avgift tas ut för handläggning av ansökan/anmälan enligt taxa som fastställts i
kommunfullmäktige.

När avloppsvatten ska behandlas i infiltration/markbädd/kompaktfilter e.d. ska miljö- och byggförvaltningen ges
möjlighet att besiktiga en provgrop som i normalfall är 2,5 meter djup. Hör med miljö- och byggförvaltningen innan
provgropen tas upp. Efter besiktning kan ytterligare undersökningar krävas om det bedöms nödvändigt.
 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa