Anmälan om att cistern tagits ur bruk

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ibland är det svårt att avlägsna en cistern som ligger i marken. För att undvika sättningar i marken kan man fylla cisternen med sand eller annat lämpligt material. Innan dess måste dock besiktning av en auktoriserad kontrollant ske för att veta att cisternen är hel. Är cisternen skadad ska marken undersökas med avseende på förorening. Resterna ur tanken är att betrakta som farligt avfall och skall lämnas för destruktion enligt avfallsförordning (2020:614). Eventuell nivåmätare som innehåller kvicksilver skall också betraktas som farligt avfall och lämnas till mottagningsstation för sådant avfall. Verksamhetsutövaren eller fastighetsägaren ansvarar för att resterna transporteras bort och tas om hand på rätt sätt. Om cisternen ska tas i bruk på nytt ska fastighetsägaren lämna en skriftlig information till miljö- och byggnämnden.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa