Anmälan om cistern

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

När du installerar en cistern större än 1 kubikmeter som ska innehålla brandfarlig vätska eller spillolja ska du informera miljö- och byggförvaltningen skriftligt minst fyra veckor innan installationen. Informationskravet gäller också om du ska förvara brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde, oavsett cisternens storlek. Miljö-och byggförvaltningen tar ut en avgift för anmälan enligt de taxor som gäller.

Du ska också lämna in kopia på protokoll från kontroller till miljö- och byggförvaltningen. Kontrollerna ska göras enligt de föreskrifter som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har utfärdat (till exempel periodisk kontroll) till miljöavdelningen.

Viktigt att tänka på om cisterner:

  • Cisternen ska ha sekundärt skydd (dubbelmantling eller invallning). 
  • Placera cisternen minst 50 meter från närmaste dricksvattenbrunn. 
  • Minska risken för att den blir påkörd genom att förse den med påkörningsskydd. 
  • Placera cisternen på en plan och hårdgjord yta. 
  • Ha ett droppskydd eller spillplåtar där det finns risk för läckage, så att du snabbt kan upptäcka spill och eventuella läckage. Även små läckage, som pågår under längre tid, kan medföra att grundvatten förorenas. 
  • Löv, högt gräs, buskar m.m. som ligger mot cisternen ökar risken för rostangrepp. 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa