Ansökan om tillstånd till hantering av brandfarliga varor

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Alla som hanterar större mängder brandfarlig vara måste söka tillstånd. Det gör du i den kommun där verksamheten ska bedrivas. Här hittar du information om när tillstånd behövs och vad en ansökan ska innehålla.

Gränsen för när tillstånd krävs beror på vilken typ av brandfarlig vara som hanteras och om varan hanteras yrkesmässigt eller privat. Numera är även hantering av brandfarliga varor på byggarbetsplatser och vid evenemang tillståndspliktiga även om vissa frimängder tillåts.

Syftet med ett tillstånd är att kommunen ska kunna kontrollera att hanteringen sker på ett för samhället säkert sätt och enligt de krav som lagstiftningen ställer. För att kunna bedöma en ansökan korrekt måste det inlämnade underlaget vara tillräckligt. Prata därför gärna med kommunen innan en ansökan lämnas in. Om anläggningen är ny är det en fördel om tillståndsansökan kan behandlas samtidigt som ansökan om bygglov. En tillståndsansökan med en tydlig beskrivning av hanteringen i verksamheten, ritningar och vissa fall riskutredning med tillkommande klassningsplaner underlättar och snabbar upp handläggningsprocessen. Sökanden ska både fylla i uppgifter direkt på blanketten och bifoga ett antal handlingar till ansökan.

Handlingar som ska bifogas ansökan:

  • Situationsplan: Ska visa anläggningen i förhållande till omgivande bebyggelse, närbelägna industrier, vägar med mera. Även områdets topografi ska framgå.

  • Planritningar: Bifoga ritningar över byggnader och anläggningar där brandfarliga varor hanteras. De ska visa de platser där brandfarliga varor hanteras, rumsfunktioner, utrymningsvägar, brandcellsindelning och brandteknisk klass samt ventilation.

  • Fasadritningar: Ska bifogas om gashantering sker nära fönster och ventilationsintag.

  • Klassningsplan: Verksamhetsutövaren ska i samtliga fall bedöma om och var områden med risk för explosiv atmosfär kan uppstå. Görs bedömningen att ingen klassningsplan behöver upprättas ska det ändå redovisas att bedömningen har gjorts i riskutredningen. Klassningsplan beskrivs i §§ 4-7 i Statens räddningsverks föreskrifter om explosionsfarlig miljö vid hantering av brandfarliga gaser och vätskor (SRVFS 2004:7).

  • Riskutredning: Enligt § 7 i lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor ska verksamhetsutövaren se till att det finns en utredning om riskerna för olyckor och skador på liv, hälsa, miljö eller egendom. Riskutredningens omfattning kan variera och anpassas utifrån verksamhetens komplexitet. Om anläggningen planeras, färdigställs och drivs enligt gällande normer, standarder eller anvisningar som MSB accepterat anses kravet på utredning av riskerna uppfyllt. Detta innebär att det kan räcka med att riskutredningen är en beskrivning av hur detta gjorts. Väljer man däremot att frångå gällande regler ska riskutredningen visa hur man med den alternativa lösningen når en tillfredsställande säkerhetsnivå.

  • Utbildningsbevis, föreståndare

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa